Органи управління

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Голова Організації, Секретаріат Організації.

5.2. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Секретаріату.

5.10. Секретаріат є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами та виконує функції з управління   організаційною та поточною діяльністю Організації.

5.11. В Секретаріат Організації входять: голова, заступник голови та секретар Організації, які обираються на Загальних зборах терміном на  3 роки.

5.17. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах повноважень, встановлених даним Статутом та Загальними Зборами

5.18. Голова Організації обирається   Загальними Зборами  Організації  терміном на 3 роки та є підзвітний  Загальним Зборам та Секретаріату Організації.

(Статут організації)